สกัดความรู้ : Smart Classroom 4.0

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

 

ภูชิศ  สถิตพงษ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

-->> Smart Classroom 4.0

       จากที่กระผมได้มีโอกาสได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ Smart Classroom 4.0 สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หมายถึง ห้องเรียน หรือแหล่งการเรียนที่จัดทำขึ้น ในลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากห้องเรียนปกติ โดยทั่วไป เพื่อใช้สำหรับการเสริมสร้างและพัฒนา ประสบการณ์ทางการเรียนการสอน, การฝึกอบรม รวมทั้งการฝึกทักษะ และความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ ผู้เรียนจะสามารถนำไปปรับใช้ในอนาคตได้ โดยมีจุดเน้นในด้านของการมีปฏิสัมพันธ์.......

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> Smart Classroom 4.0

ที่มาภาพ : AVer

 

         

64 total views, 1 views today

Comments on Facebook