สกัดความรู้ : การวิจัยเชิงคุณภาพ

image_pdfimage_print

 

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

-->> การวิจัยเชิงคุณภาพ

      จากที่กระผมได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ การวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเป็นวิธีวิจัยที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับวิธีวิจัยเชิงปริมาณทั้งเชิงหลักการ การออกแบบ และระเบียบวิธี หลักการพื้นฐาน 5 ประการของการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้

  1. เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ในภาพรวม ไม่แยกบางส่วนหรือบางองค์ประกอบมาทำการศึกษา

      2. นักวิจัยต้อง......

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> การวิจัยเชิงคุณภาพ

ที่มาภาพ :  YA-webdesign

 

61 total views, 1 views today

Comments on Facebook