สกัดความรู้ : Active Learning 4.0

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

วิทวัส  ดวงภุมเมศ

และวารีรัตน์  แก้วอุไร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

-->> Active Learning 4.0

       จากที่กระผมได้มีโอกาสได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ Active Learning สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

       ความจำเป็นในการจัดการเรียนรู๎อยํางกระตือรือร้นของยุคไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) สำหรับ การศึกษาในยุคที่กล่าวถึงนี้ เป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาในด้านการส่งเสริมให้ เป็นผู้สามารถ พัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างสร้งสรรค์ กล่าวคือ ถ้าเรามองย้อนมองไปในอดีตในระบบสังคมของประเทศไทย ยุค 1.0 คือ การเกษตรกรรม 2.0 คือ อุตสาหกรรมเบา 3.0 คือ อุตสาหกรรมหนัก 4.0 คือ นวัตกรรม ดังนั้น การขับเคลื่อนบริบทของภาครัฐเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภาคการศึกษาจึงเป็นส่วนสำคัญ......

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> Active Learning 4.0

ที่มาภาพ :  krupiyachon.blogspot.com

 

         

 138 total views,  1 views today

Comments on Facebook