::: สกัดความรู้ ::: CDIO - Finland Model

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

ผศ.ณนนท์ แดงสังวาลย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

และ อ.ฉัตรยา งามเลิศ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (วิทยากรสุดเจ๋ง)

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

คุณเอื้อ และคุณอำนวย :: ฝ่ายวิชการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (ทีมงานคุณภาพ)

ศึกษาเพิ่มเติม ตามลิงค์นี้

     จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย” (Professional Development Training Course – University Pedagogy) วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

เนื่องด้วยคุณกิจทั้ง 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณนนท์ แดงสังวาลย์ และนางสาวฉัตรยา งามเลิศ ต้องการให้ผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติได้ประเด็นความรู้ที่ครบถ้วน จึงใช้วิธีการบรรยาย สลับกับการทำ Workshop เช่น Workshop การอภิปรายถึงเรื่องทฤษฏีกับการปฏิบัติอะไรสำคัญกว่ากัน และ Workshop การวิเคราะห์ตนเองเพื่อเตรียมการสอนด้วย KWL Strategy

       โดยเริ่มจากมุมมองของอาจารย์ผู้สอน……..

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย” (Professional Development Training Course – University Pedagogy)

ที่มาภาพ : cdio.fi