::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง มุมมองใหม่...วิจัยเชิงคุณภาพ

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ  นัยพัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ :

อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

      จากที่กระผมได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ นักวิจัยจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ที่มีต่อการวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถสรุปได้ ดังนี้

      รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ  นัยพัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไว้อย่างน่าสนใจว่าการวิจัยที่ต้องการค้นหาความจริงทั้งจาก "เหตุการณ์สภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง" ซึ่งมี การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์กับสภาพแวดล้อม เป็นหัวใจหลักของการวิจัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Insight) ....................

 

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> มุมมองใหม่...วิจัยเชิงคุณภาพ

เครดิตภาพ :

 

 177 total views,  1 views today

Comments on Facebook