::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง Individual Knowledge

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย

รองศาสตราจารย์ นาวาโทหญิง ดร.ชมสุภัค ครุฑกะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชา  แดงจำรูญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศยามน  อินสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ :

อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

                   จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM) ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม ๒๕63 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑6.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ กรุงเทพฯ สามารถสรุปประเด็นสำคัญ และมีขั้นตอนดังนี้

ภาคเช้า

                   รองศาสตราจารย์ นาวาโทหญิง ดร.ชมสุภัค ครุฑกะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่องการจัดการความรู้รายบุคคล โดยที่การพัฒนาทุนมนุษย์ในปัจจุบันมุ่งที่การสร้างความร่วมมือระหว่างกันของทุนมนุษย์กับความรู้ เพื่อนำพาให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการความรู้รายบุคคล จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ.......

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> Individual Knowledge

เครดิตภาพ : stephendale

 

 263 total views,  1 views today

Comments on Facebook