สกัดความรู้ : การอนุมัติคำร้องรายวิชาเทียบโอนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และการอนุมัติรายวิชาสำหรับคณะกรรมการอนุมัติ

image_pdfimage_print

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย

คุณคเณศ  เจ๊ะแล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ :

อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

          จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การยื่นคำร้องออนไลน์ : การขอเทียบโอนรายวิชา โดยผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์ (Online) วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม ๒๕64 ณ ห้องประชุมออนไลน์ Google Meet (รหัส ndm-qjrr-yep) ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สามารถสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

การอนุมัติคำร้องรายวิชาเทียบโอนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และการอนุมัติรายวิชาสำหรับคณะกรรมการอนุมัติ  

         1.วิธีการการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา (reg.rmutp.ac.th) สามารถเข้าถึงได้ 2 ช่องทาง คือ 1) ช่องทางผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หัวข้อ “นักศึกษา” เลือก “ระบบบริการการศึกษา” และ 2) พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ระบบบริการ....

 162 total views,  1 views today

Comments on Facebook