บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การพิจารณาบทความตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์

KM HEC RMUTP New logo1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุภาพ   ฉัตราภรณ์

ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

–>> การพิจารณาบทความตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์

            จากที่กระผมได้มีโอกาสได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

มาตรฐานของบทความวิจัย การส่งผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ลงในวารสาร สิ่งที่บรรณธิการ กองบรรณาธิการ และผู้อ่านบทความ หรือ Peer Review มีมุมมองในทิศทางเดียวกัน คือ ความมีมาตรฐานของบทความ ซึ่งประกอบด้วย …….

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> การพิจารณาบทความตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์

ที่มาภาพ : Universal Write.com
บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง KM to LO (Social Enterprise)

KM HEC RMUTP New logo1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

–>> KM to LO (Social Enterprise)

       จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้(Knowledge Management to LearningOrganization : KM to LO)” ระหว่างวันอังคาร-พฤหัสบดีที่  30 มกราคม 2560 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมา สามารถสรุปองค์ความรู้ทางด้าน Social Enterprise ได้ดังต่อไปนี้

      จากการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Social Enterprise” โดย ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์ สามารถสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้…..

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> KM to LO (Social Enterprise)

ที่มาภาพ : Fuse Events
บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

KM HEC RMUTP New logo1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

รศ.ศิริชัย  พงษ์วิชัย

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

–>> การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

       จากที่กระผมได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

      ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติส่วนใหญ่แล้ว จะต้องทำการคำนวณที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และต้องใช้เวลานาน ดังนั้น…..

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ที่มาภาพ :
บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์

KM HEC RMUTP New logo1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

คุณณัฐยา  สินตระการผล

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความคิดสร้างสรรค์

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง 

–>> ความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์

      จากที่กระผมได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง นั้น สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

       ความคิดสร้างสรรค์ ต้องการจัดการรับรู้ถึงสิ่งที่เป็นโอกาส และกระบวนการที่จะใช้เพื่อคัดเลือกความคิด และนำมันไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม…..

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> ความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์

ที่มาภาพ : Creative-team.net