บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัย และการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัย และการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ ววน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ :

อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

      จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัย และการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่ ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ ววน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) สามารถสรุปประเด็นสำคัญ และมีขั้นตอนดังนี้

      แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัย และการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่ เป็นสิ่งที่นักวิจัยต้องปรับตัว เนื่องจากระบบการเบิกจ่ายในงบประมาณวิจัยในรูปแบบเดิมที่เป็นแบบรายปี ส่งผลกระทบกับงานวิจัยที่ต้องการดำเนินการต่อเนื่องในช่วงเวลาที่มากกว่า 1 ปี ดังนั้น…..

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัย และการปรับตัวของนักวิจัยในระบบ ววน. แบบใหม่

เครดิตภาพ : NYU
::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง ทำ Content ให้ปังในยุค COVID-19

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย

คุณแพรพลอย ลาภาโรจน์กิจ

เจ้าของเพจ “ฉันเรียนแฟชั่นที่มิลาน”

 

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ :

อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

        จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เรื่อง สร้างคอนเทนต์ เห็นรายได้ในธุรกิจแฟชั่น ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม   ๒๕63 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑1.๐๐ น. บรรยายโดย คุณแพรพลอย ลาภาโรจน์กิจ เจ้าของเพจ “ฉันเรียนแฟชั่นที่มิลาน”สามารถสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

สำหรับเทคนิคการเพิ่มการมีส่วนร่วมในหน้าแฟนเพจ เฟซบุ้ก เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการทำการตลาดสื่อสังคมออนไลน์สามารถสร้างได้ง่าย รวดเร็ว และฟรี และเนื่องจากความง่ายสำหรับการใช้งาน ทำให้ผู้คนต่างพากันสร้างแฟนเพจขึ้นมาเพื่อโปรโมทสินค้าและบริการของตราผลิตภัณฑ์ หรือการสร้างตัวบุคคลให้เป็นที่รู้จักผ่านแฟนเพจ เนื่องจากการทำให้ผู้คนที่ใช้เฟซบุ้กมีส่วนร่วมกับแฟนเพจ เป็นเรื่องที่ต้องมีกลยุทธ์และเทคนิคในการโพสต์ เพื่อให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วม เพราะต่อให้จำนวนไลค์ของแฟนเพจมีสูง แต่…..

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> ทำ Content ให้ปังในยุค COVID-19

เครดิตภาพ : hallabet
::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง การเขียนข้อเสนอวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล  เพ็ชรวัฒนา

สาขานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ :

อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

       จากที่กระผมได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอวิจัย นักวิจัยจะต้องมีวิธีการเขียนในหัวข้อต่างๆ อย่างไรให้ได้รับทุนวิจัย สามารถสรุปได้ ดังนี้

       รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล  เพ็ชรวัฒนา สาขานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินข้อเสนอการวิจัย โดยทั่วไปหลักเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น มีดังนี้  1. ความเหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับ……………………

 

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> การเขียนข้อเสนอวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน

เครดิตภาพ : Proposal for NGOs

 
::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย

อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คุณอำนวย : 

ทีมงานคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ :

อาจารย์นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

      ชุมชนคนโชติเวช เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.30 – 15.00 น. ณ สามารถสรุปประเด็นสำคัญ และมีขั้นตอนดังนี้

       อาจารย์นิอร  ดาวเจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้เป็นผู้นำการถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ชุมชนคนโชติเวช เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 และการใช้โปรแกรม Google Classroom เบื้องต้น ให้กับบุคลากรในฝ่ายวิชาการและวิจัย รวมถึงบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ….

 

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19

เครดิตภาพ : race agency