สกัดความรู้ : นักวิจัยในศตวรรษที่ 21

 

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

วุฒิเมธีวิจัย สกว.

และหัวหน้าโครงการการพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

–>> นักวิจัยในศตวรรษที่ 21

      จากที่กระผู้ถ่ายทอดความรู้ได้ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นักวิจัยในศตวรรษที่ 21 สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

      ตามประสบการณ์จริงของผู้ถ่ายทอดความรู้ “เส้นทางสู่นักวิจัยในศตวรรษที่ 21…เป็นจริงหรือเพียงฝัน ?” มีคำสำคัญอยู่ 2 คำ คือคำว่า นักวิจัยในศตวรรษที่ 21…. และ ….เป็นจริงหรือเพียงฝัน คำแรกคือคำว่า “นักวิจัยในศตวรรษที่ 21….” น่าจะหมายถึง คนที่มีอาชีพเป็นนักวิจัย และเมื่อเราพูดถึงคำว่า “อาชีพ” ก็ต้องหมายความถึง กิจกรรมหลักที่คนๆ หนึ่งต้องทำเพื่อนำมาซึ่งรายได้หลักสำหรับหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญและ

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> นักวิจัยในศตวรรษที่ 21

ที่มาภาพ :  The Chronicle of Higher Education

 
สกัดความรู้ : การวิจัยเชิงคุณภาพ

 

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

–>> การวิจัยเชิงคุณภาพ

      จากที่กระผมได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ การวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเป็นวิธีวิจัยที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับวิธีวิจัยเชิงปริมาณทั้งเชิงหลักการ การออกแบบ และระเบียบวิธี หลักการพื้นฐาน 5 ประการของการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้

  1. เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ในภาพรวม ไม่แยกบางส่วนหรือบางองค์ประกอบมาทำการศึกษา

      2. นักวิจัยต้อง……

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> การวิจัยเชิงคุณภาพ

ที่มาภาพ :  YA-webdesign

 
สกัดความรู้ : Active Learning 4.0

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

วิทวัส  ดวงภุมเมศ

และวารีรัตน์  แก้วอุไร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

–>> Active Learning 4.0

       จากที่กระผมได้มีโอกาสได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ Active Learning สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

       ความจำเป็นในการจัดการเรียนรู๎อยํางกระตือรือร้นของยุคไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) สำหรับ การศึกษาในยุคที่กล่าวถึงนี้ เป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาในด้านการส่งเสริมให้ เป็นผู้สามารถ พัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างสร้งสรรค์ กล่าวคือ ถ้าเรามองย้อนมองไปในอดีตในระบบสังคมของประเทศไทย ยุค 1.0 คือ การเกษตรกรรม 2.0 คือ อุตสาหกรรมเบา 3.0 คือ อุตสาหกรรมหนัก 4.0 คือ นวัตกรรม ดังนั้น การขับเคลื่อนบริบทของภาครัฐเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภาคการศึกษาจึงเป็นส่วนสำคัญ……

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> Active Learning 4.0

ที่มาภาพ :  krupiyachon.blogspot.com

 

         
สกัดความรู้ : Smart Classroom 4.0

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

 

ภูชิศ  สถิตพงษ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

–>> Smart Classroom 4.0

       จากที่กระผมได้มีโอกาสได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ Smart Classroom 4.0 สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หมายถึง ห้องเรียน หรือแหล่งการเรียนที่จัดทำขึ้น ในลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากห้องเรียนปกติ โดยทั่วไป เพื่อใช้สำหรับการเสริมสร้างและพัฒนา ประสบการณ์ทางการเรียนการสอน, การฝึกอบรม รวมทั้งการฝึกทักษะ และความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ ผู้เรียนจะสามารถนำไปปรับใช้ในอนาคตได้ โดยมีจุดเน้นในด้านของการมีปฏิสัมพันธ์…….

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> Smart Classroom 4.0

ที่มาภาพ : AVer