Author: wilaiwan pumpuang

image_pdfimage_print

โปรแกรม รับส่งงานเรื่องอนุมัติสารบรรณ กองคลัง

โปรแกรมบันทึกข้อมูลคุมการรับส่งหนังสืองานสารบรรณ โดยนำโปรแกรม Microsoft Access มาช่วยในการควบคุมบันทึกการรับส่งเอกสารที่นำเสนอขออนุมัติจาก ผอ.กองคลังและอมทร. จากคณะและสำนักต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติมตรงนี้ 2,209 total views, no views today

2,209 total views, no views today

โปรแกรมบันทึกค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์

โปรแกรมบันทึกข้อมูลจัดเก็บยอดค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์เพื่อโทรทางไกล/โทรศัพท์มือถือ ได้นำโปรแกรม Microsoft Access มาช่วยในการจัดทำและจัดเก็บข้อมูล เพื่อออกหนังสือแจ้งให้แต่ละหน่วยงานทั้งหมด ของมหาวิทยาลัยทำการตรวจสอบขออนุมัติ และบันทึกทะเบียนคุมการใช้โทรทางไกล ซึ่งทำให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมตรงนี้ 752 total views, no views today

752 total views, no views today