Category: CoP Web blog

image_pdfimage_print

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง ทานไม่กลัวทรานส์

  ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย รองศาสตราจารย์สุนีย์  สหัสโพธิ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ดร.วรลักษณ์  ปัญญาฐิติพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์   แดงสังวาลย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   -->> ทานไม่กลัวทรานส์ จากผลกระทบทางด้านลบที่มีต่อสุขภาพของคนไทยจำนวนไม่น้อย ที่รับประทานอาหารโดยไม่ได้ระมัดระวังตัวเอง โดยส่วนใหญ่ชื่นชอบการรับประทานอาหารแบบสะดวกสบาย เน้นความรวดเร็วในการรับประทาน รวมทั้งมีรสชาติหอมหวาน อร่อยถูกปาก โดยอาการที่พบบ่อยในคนไทย คือ อาการหลอดเลือดตีบในบริเวณหัวใจ บริเวณสมอง ทำให้ทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ............. อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->>...

173 total views, 1 views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่ดีจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ในธุรกิจอาหาร

  ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย อาจารย์นฤศร  มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   -->> การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่ดีจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ในธุรกิจอาหาร ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจอาหาร ถือได้ว่ามีแนวโน้มในการขยายตัวไปสู่กลุ่มผู้ใช้บริการในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถเลือกซื้ออาหาร หรือจองโต๊ะล่วงหน้าได้ ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) สิ่งที่เป็นสื่อกลางสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจอาหารมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดบริการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ที่ทันสมัยอย่างระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และช่องทางการจัดจำหน่ายอื่น ๆ เช่น..............   อ่านเพิ่มเติม...

151 total views, 4 views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง E-Book สนุกดี

  ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย นายฉัตรชัย   ศรีสม นักวิชาการศึกษา ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร -->>   E-Book สนุกดี จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ เทเวศร์ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ ออกแบบและสร้างสื่อ เป็นหลักการที่สำคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากการออกแบบ และการสร้างสื่อที่ดี สร้างสร้างความน่าสนใจให้กับการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์...

458 total views, 4 views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง Flip Classroom Model (ภาค 1)

  ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย อาจารย์ไตรถิกา  พิชิตเดช สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร -->> Flip Classroom Model (ภาค 1)            KM Finland Project ~~ Flipped Classroom (ภาค 1) กับการเข้าถึงความรู้อย่างเท่าเทียมกัน หาข้อมูลทำการบ้าน #ฟินแลนด์โปรเจค #FinlandPedagogyProject เพิ่มเติม 😜  ...

304 total views, no views today