บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง ธรรมะเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย

KM HEC RMUTP New logo1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา

ผู้เชี่ยวชาญด้านจรรยาบรรณการวิจัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง 

–>> ธรรมะเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย

      จากที่กระผมได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับหลักการดำเนินการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักธรรมภิบาล และหลักธรรมะ จรรยาบรรณสำหรับการเป็นนักวิจัยที่ดีต้องทำอย่างไร สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

      เหตุผลสำคัญประการหนึ่ง ที่บ่งชี้ว่านักวิจัยจะต้องมีจริยธรรมอย่างยิ่ง เนื่องจาก…..

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> ธรรมะเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย
บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา

KM HEC RMUTP New logo1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

อาจารย์พลังวัชร์  แพ่งธีระสุขมัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง 

–>> การออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา

       จากที่กระผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา เรื่อง การออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา คือ อาจารย์พลังวัชร์  แพ่งธีระสุขมัย ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

          วิทยากรได้กล่าวถึง…….

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> การออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา
บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การปรับกระบวนการทางความคิด Mind Set การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน

KM HEC RMUTP New logo1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

นายอุทิศ  บัวศรี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง

–>> การปรับกระบวนการทางความคิด Mind Set การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน

       จากที่กระผมได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการปรับกระบวนการทางความคิด Mind Set การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ของคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจากโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้….

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> การปรับกระบวนการทางความคิด Mind Set การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน
บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO

KM HEC RMUTP New logo1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.ญฐา คุปตัษเฐียร

CDIO trainer และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

และผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง

–>> การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO

        จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Royal Hill Golf Resort and Spa) จังหวัดนครนายก ที่ผ่านมานั้น สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ญฐา คุปตัษเฐียร – CDIO trainer  และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ท่านได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญๆ แบ่งออกเป็น 4 เรื่อง ดังนี้ คือ…..

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO