บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นวัตกรรมรางวัลระดับโลก

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง

และ ดร.พสิษฐ์  สุวรรณภิงคาร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

–>> สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นวัตกรรมรางวัลระดับโลก

           จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นวัตกรรมรางวัลระดับโลก ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์เทเวศร์) สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

          โดยวิทยากรทั้ง 2 ท่านได้กล่าวถึงสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์นวัตกรรมรางวัลระดับโลก ดังนี้ คือ

          นวัตกรรม ในมุมมองของวิทยากรทั้ง 2 ท่าน มองว่าเป็นสิ่งใหม่ที่สร้างขึ้นในทุกสาขาวิชาชีพ ต่างมีนวัตกรรมเฉพาะของตนเอง เป็นการใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบ…….

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นวัตกรรมรางวัลระดับโลก

ที่มาภาพ : Jean-Claude Bastos de Morais
บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงาน

KM HEC RMUTP New logo

 

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

คุณไมเคิล เพ็ง

กรรมการผู้จัดการจากบริษัท IDEO

–>> การสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงาน

       ได้กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรม อันจะเป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรในอนาคต สำหรับ IDEO แล้ว จุดมุ่งหมายสำคัญขององค์กรก็คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งโดยปกติแล้ว นักออกแบบมักจะใช้ทักษะทั้งสองสิ่งนี้ในการสร้างผลงาน สินค้า หรือแม้แต่บริการ……

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> การสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงาน

ที่มาภาพ : Wazoku
บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง บุคลากรยุคดิจิทัล

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ

–>> บุคลากรยุคดิจิทัล

    ได้กล่าวว่า การดำเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ Thailand Digital Government Academy (TDGA) มีวัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับขีดความรู้ ความสามารถด้านดิจิทลัของบุคลากรภาครัฐทุกระดับ อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล โดยมีหน่วยงาน องค์กรที่ขับเคลื่อนสถาบันหลักๆ ได้แก่  ………… 

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> บุคลากรยุคดิจิทัล

ที่มาภาพ : Sopra Steria UK blog
บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การปรับตัวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย

รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย

และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

–>> การปรับตัวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

       จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการ UTCC Academic Day ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ผ่านมา เกี่ยวกับประเด็นการปรับตัวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

          โดยการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ มีการนำเสนอบทความวิจัย 5 สาขา คือ

  1. สาขาบริหารธุรกิจ
  2. สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์
  3. สาขาสังคมศาสตร์
  4. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  5. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกระผมสรุปเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ ที่กระผมได้เข้าร่วม ดังนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน UTCC Academic Day ประจำปีการศึกษา 2559 และได้กล่าวถึงภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคเศรษฐกิจ…….

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> การปรับตัวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ที่มาภาพ : Blognone