บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง บุคลากรยุคดิจิทัล

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ

–>> บุคลากรยุคดิจิทัล

    ได้กล่าวว่า การดำเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ Thailand Digital Government Academy (TDGA) มีวัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับขีดความรู้ ความสามารถด้านดิจิทลัของบุคลากรภาครัฐทุกระดับ อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล โดยมีหน่วยงาน องค์กรที่ขับเคลื่อนสถาบันหลักๆ ได้แก่  ………… 

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> บุคลากรยุคดิจิทัล

ที่มาภาพ : Sopra Steria UK blog
บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การปรับตัวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย

รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย

และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

–>> การปรับตัวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

       จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการ UTCC Academic Day ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ผ่านมา เกี่ยวกับประเด็นการปรับตัวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

          โดยการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ มีการนำเสนอบทความวิจัย 5 สาขา คือ

  1. สาขาบริหารธุรกิจ
  2. สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์
  3. สาขาสังคมศาสตร์
  4. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  5. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกระผมสรุปเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ ที่กระผมได้เข้าร่วม ดังนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน UTCC Academic Day ประจำปีการศึกษา 2559 และได้กล่าวถึงภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคเศรษฐกิจ…….

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> การปรับตัวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ที่มาภาพ : Blognone
บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

–>> การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ   

จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

การเตรียมตัวเขียนบทความ

  • อ่านนโยบายและวัตถุประสงค์ของวารสาร เพราะขอบเขตเนื้อหางานวิจัยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายการจัดทำ หรือการจัดพิมพ์ของแหล่งเผยแพร่
  • อ่านขั้นตอน แนว…….

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ที่มาภาพ : Essay And Cover Letter
บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยและเผยแพร่บทความวิจัย

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร

–>> การตีพิมพ์บทความวิจัยและเผยแพร่บทความวิจัย     

       จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านการวิจัย เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

      การตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นต้นฉบับ (Manuscript) จนกระทั้งการนำเสนอแบบถ้ามีความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว ต้องประสบ……..

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> การตีพิมพ์บทความวิจัยและเผยแพร่บทความวิจัย

ที่มาภาพ : keywordsuggest.org