Category: ข่าวสาร

image_pdfimage_print

สกัดความรู้ : นักวิจัยในศตวรรษที่ 21

  ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ วุฒิเมธีวิจัย สกว. และหัวหน้าโครงการการพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> นักวิจัยในศตวรรษที่ 21       จากที่กระผู้ถ่ายทอดความรู้ได้ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นักวิจัยในศตวรรษที่ 21 สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้       ตามประสบการณ์จริงของผู้ถ่ายทอดความรู้ "เส้นทางสู่นักวิจัยในศตวรรษที่ 21…เป็นจริงหรือเพียงฝัน ?"...

187 total views, no views today

สกัดความรู้ : การวิจัยเชิงคุณภาพ

  ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> การวิจัยเชิงคุณภาพ       จากที่กระผมได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ การวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเป็นวิธีวิจัยที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับวิธีวิจัยเชิงปริมาณทั้งเชิงหลักการ การออกแบบ และระเบียบวิธี หลักการพื้นฐาน 5...

44 total views, 1 views today

สกัดความรู้ : Active Learning 4.0

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย วิทวัส  ดวงภุมเมศ และวารีรัตน์  แก้วอุไร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> Active Learning 4.0        จากที่กระผมได้มีโอกาสได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ Active Learning สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้        ความจำเป็นในการจัดการเรียนรู๎อยํางกระตือรือร้นของยุคไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)...

62 total views, no views today

สกัดความรู้ : Smart Classroom 4.0

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย   ภูชิศ  สถิตพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> Smart Classroom 4.0        จากที่กระผมได้มีโอกาสได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ Smart Classroom 4.0 สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หมายถึง ห้องเรียน หรือแหล่งการเรียนที่จัดทำขึ้น...

47 total views, no views today