::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง Education Technology

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย

ดร.ธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตดิพงศ์ จากสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ :

อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

           จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการโครงการ“กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนสู่โลกดิจิทัล”เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับคณาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สามารถเลือกใช้กลยุทธ์การสอนที่สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 13 -15 ธันวาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สามารถสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

           วันศุกร์ที่ 13 ธ.ค. 2562 ดร.ธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงจากผู้สอนสู่ผู้เรียน และการใช้งานระบบสารสนเทศในการเรียนการสอน…

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> Education Technology

เครดิตภาพ : Bangkok Post
::: บันทึกเรื่องเล่า ::: เรื่อง Education Disruption

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย

อ.นฤศร  มังกรศิลา 

คุณวิศาสตร์ :

อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

           จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนา PIM’s Work-based Education Forum ภาคพิเศษ เรื่อง CP All–PIM Education Forum 2020 Transforming Business Knowledge & Platform to Education Intelligence ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ Hall 2-6 ชั้น 3 หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สามารถสรุปประเด็นสำคัญ และมีขั้นตอนดังนี้

ภาคเช้า

             นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นองค์ปาฐกพิเศษและได้กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการในภาคเช้าไว้ได้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการศึกษาของไทย ที่ไร้ขีดจำกัด สิ่งแรกที่การศึกษาไทยจะต้องดำเนินการปรับ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนครั้งใหม่ในวงการการศึกษาไทย คือ….

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>>  Education Disruption

ที่มาภาพ : Cast Box

 
::: บันทึกเรื่องเล่า ::: การลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562 

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ)  โดย

 

งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

        จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ 2205 ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา สามารถสรุปประเด็นสำคัญ และมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษาผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.rmutp.ac.th หรือเข้าสู่เว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษาที่ http://reg.rmutp.ac.th

        ขั้นตอนที่ 2 เมื่อขึ้นหน้าเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษาแล้ว http://reg.rmutp.ac.th ให้คลิกที่คำว่า……

 

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>>  การลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562 

ที่มาภาพ : American University of Central Asia

 
::: สกัดความรู้ ::: CDIO - Finland Model

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

ผศ.ณนนท์ แดงสังวาลย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

และ อ.ฉัตรยา งามเลิศ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (วิทยากรสุดเจ๋ง)

คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้

คุณเอื้อ และคุณอำนวย :: ฝ่ายวิชการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (ทีมงานคุณภาพ)

ศึกษาเพิ่มเติม ตามลิงค์นี้

     จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย” (Professional Development Training Course – University Pedagogy) วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

เนื่องด้วยคุณกิจทั้ง 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณนนท์ แดงสังวาลย์ และนางสาวฉัตรยา งามเลิศ ต้องการให้ผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติได้ประเด็นความรู้ที่ครบถ้วน จึงใช้วิธีการบรรยาย สลับกับการทำ Workshop เช่น Workshop การอภิปรายถึงเรื่องทฤษฏีกับการปฏิบัติอะไรสำคัญกว่ากัน และ Workshop การวิเคราะห์ตนเองเพื่อเตรียมการสอนด้วย KWL Strategy

       โดยเริ่มจากมุมมองของอาจารย์ผู้สอน……..

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย” (Professional Development Training Course – University Pedagogy)

ที่มาภาพ : cdio.fi