Category: การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

image_pdfimage_print

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง Ideal WorkStation

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย คุณนุชจรี ศิริ  คุณจุติพร ธรรมจารี และคุณอาภาณัฐ ผลกมล นักกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> Ideal Workstation         จากที่กระผมได้เข้าร่่วม โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน โดยระยะที่ 1...

135 total views, no views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การผลิตกล้วยตาก

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย ว่าที่ร้อยตรีธงชัย มั่นประสงค์ (พี่ติง) ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้กล้วยตาก โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> การผลิตกล้วยตาก         จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค. 2562 ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยได้องค์ความรู้ที่สำคัญ...

152 total views, no views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง ทานไม่กลัวทรานส์

  ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย รองศาสตราจารย์สุนีย์  สหัสโพธิ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ดร.วรลักษณ์  ปัญญาฐิติพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์   แดงสังวาลย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> ทานไม่กลัวทรานส์ จากผลกระทบทางด้านลบที่มีต่อสุขภาพของคนไทยจำนวนไม่น้อย ที่รับประทานอาหารโดยไม่ได้ระมัดระวังตัวเอง โดยส่วนใหญ่ชื่นชอบการรับประทานอาหารแบบสะดวกสบาย เน้นความรวดเร็วในการรับประทาน รวมทั้งมีรสชาติหอมหวาน อร่อยถูกปาก โดยอาการที่พบบ่อยในคนไทย คือ...

296 total views, 1 views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง E-Book สนุกดี

  ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย นายฉัตรชัย   ศรีสม นักวิชาการศึกษา ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->>   E-Book สนุกดี จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ เทเวศร์...

64 total views, no views today