Category: การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

image_pdfimage_print

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง ทานไม่กลัวทรานส์

  ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย รองศาสตราจารย์สุนีย์  สหัสโพธิ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ดร.วรลักษณ์  ปัญญาฐิติพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์   แดงสังวาลย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   -->> ทานไม่กลัวทรานส์ จากผลกระทบทางด้านลบที่มีต่อสุขภาพของคนไทยจำนวนไม่น้อย ที่รับประทานอาหารโดยไม่ได้ระมัดระวังตัวเอง โดยส่วนใหญ่ชื่นชอบการรับประทานอาหารแบบสะดวกสบาย เน้นความรวดเร็วในการรับประทาน รวมทั้งมีรสชาติหอมหวาน อร่อยถูกปาก โดยอาการที่พบบ่อยในคนไทย คือ อาการหลอดเลือดตีบในบริเวณหัวใจ บริเวณสมอง ทำให้ทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ............. อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->>...

173 total views, 1 views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง E-Book สนุกดี

  ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย นายฉัตรชัย   ศรีสม นักวิชาการศึกษา ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร -->>   E-Book สนุกดี จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ เทเวศร์ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ ออกแบบและสร้างสื่อ เป็นหลักการที่สำคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากการออกแบบ และการสร้างสื่อที่ดี สร้างสร้างความน่าสนใจให้กับการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์...

459 total views, 5 views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงาน

  ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย คุณไมเคิล เพ็ง กรรมการผู้จัดการจากบริษัท IDEO -->> การสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงาน        ได้กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรม อันจะเป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรในอนาคต สำหรับ IDEO แล้ว จุดมุ่งหมายสำคัญขององค์กรก็คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งโดยปกติแล้ว นักออกแบบมักจะใช้ทักษะทั้งสองสิ่งนี้ในการสร้างผลงาน สินค้า หรือแม้แต่บริการ...... อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> การสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงาน ที่มาภาพ : Wazoku 117 total views,...

117 total views, no views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง บุคลากรยุคดิจิทัล

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ -->> บุคลากรยุคดิจิทัล     ได้กล่าวว่า การดำเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ Thailand Digital Government Academy (TDGA) มีวัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับขีดความรู้ ความสามารถด้านดิจิทลัของบุคลากรภาครัฐทุกระดับ อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล โดยมีหน่วยงาน องค์กรที่ขับเคลื่อนสถาบันหลักๆ ได้แก่  ............  อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> บุคลากรยุคดิจิทัล ที่มาภาพ : Sopra Steria UK blog 117 total...

117 total views, no views today