บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง KM to LO (Social Enterprise)

KM HEC RMUTP New logo1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

–>> KM to LO (Social Enterprise)

       จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้(Knowledge Management to LearningOrganization : KM to LO)” ระหว่างวันอังคาร-พฤหัสบดีที่  30 มกราคม 2560 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมา สามารถสรุปองค์ความรู้ทางด้าน Social Enterprise ได้ดังต่อไปนี้

      จากการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Social Enterprise” โดย ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์ สามารถสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้…..

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> KM to LO (Social Enterprise)

ที่มาภาพ : Fuse Events
บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์

KM HEC RMUTP New logo1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

คุณณัฐยา  สินตระการผล

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความคิดสร้างสรรค์

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง 

–>> ความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์

      จากที่กระผมได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง นั้น สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

       ความคิดสร้างสรรค์ ต้องการจัดการรับรู้ถึงสิ่งที่เป็นโอกาส และกระบวนการที่จะใช้เพื่อคัดเลือกความคิด และนำมันไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม…..

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> ความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์

ที่มาภาพ : Creative-team.net
บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การปรับกระบวนการทางความคิด Mind Set การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน

KM HEC RMUTP New logo1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

นายอุทิศ  บัวศรี

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง

–>> การปรับกระบวนการทางความคิด Mind Set การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน

       จากที่กระผมได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการปรับกระบวนการทางความคิด Mind Set การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ของคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจากโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้….

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> การปรับกระบวนการทางความคิด Mind Set การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน
Social Business

KM HEC RMUTP New logo

1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

อ.นฤศร  มังกรศิลา

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง

–>> Social Business

        จากที่กระผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมรับฟังองค์ความรู้ดีๆ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่นและสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีแห่งประเทศไทย ได้กำหนดการประชุมวิชาการร่วมกัน หัวข้อเรื่อง “Academia Responsibility for Sustainable Society – Lessons Learned from Social Business” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ นั้น

วิทยากร และผู้ร่วมอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับ Social Business ได้อธิบายไว้ดังต่อไปนี้

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Key-note Lecture) จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจากประเทศต่างๆ อาทิ เช่น……

อ่านเพิ่มเติม คลิก –>> Social Business