บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การพิจารณาบทความตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์

KM HEC RMUTP New logo1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุภาพ   ฉัตราภรณ์

ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

–>> การพิจารณาบทความตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์

            จากที่กระผมได้มีโอกาสได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

มาตรฐานของบทความวิจัย การส่งผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ลงในวารสาร สิ่งที่บรรณธิการ กองบรรณาธิการ และผู้อ่านบทความ หรือ Peer Review มีมุมมองในทิศทางเดียวกัน คือ ความมีมาตรฐานของบทความ ซึ่งประกอบด้วย …….

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> การพิจารณาบทความตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์

ที่มาภาพ : Universal Write.com
บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

KM HEC RMUTP New logo1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

รศ.ศิริชัย  พงษ์วิชัย

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

–>> การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

       จากที่กระผมได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

      ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติส่วนใหญ่แล้ว จะต้องทำการคำนวณที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และต้องใช้เวลานาน ดังนั้น…..

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ที่มาภาพ :
บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง ธรรมะเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย

KM HEC RMUTP New logo1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา

ผู้เชี่ยวชาญด้านจรรยาบรรณการวิจัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง 

–>> ธรรมะเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย

      จากที่กระผมได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับหลักการดำเนินการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักธรรมภิบาล และหลักธรรมะ จรรยาบรรณสำหรับการเป็นนักวิจัยที่ดีต้องทำอย่างไร สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

      เหตุผลสำคัญประการหนึ่ง ที่บ่งชี้ว่านักวิจัยจะต้องมีจริยธรรมอย่างยิ่ง เนื่องจาก…..

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> ธรรมะเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย
ยุทธศาสตร์การสร้างเอกภาพระบบวิจัยของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

KM HEC RMUTP New logo

1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้  (คุณกิจ)  โดย

ผู้ร่วมถ่ายทอดความรู้ มีดังต่อไปนี้ คือ

  1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  1. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

  1. นายเชิญพร เต็งอำนวย

ประธานสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

  1. นายปิยะวัติ บุญ-หลง

ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

  1. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

         สังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน

  1. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผู้แทน

    ดำเนินการอภิปรายโดย นายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง

ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์รายการ “อนาคตเมืองไทย” ช่อง NBT

 

โดยสามารถสรุปประเด็นการเสวนาได้ ดังนี้

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง 

–>>> ยุทธศาสตร์การสร้างเอกภาพระบบวิจัยของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จากที่ได้รับฟังจากผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การสร้างเอกภาพระบบวิจัยของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นั้น  ทั้ง 6 ท่านได้เน้นถึงประเด็นทางด้านยุทธศาสตร์การสร้างเอกภาพระบบวิจัยของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามที่กลุ่มประเทศในอาเซียนจะรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมของประเทศ 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกวิถีชีวิตในพื้นที่ทั้งภูมิภาคว่าเป็นประชาชนบ้านเดียวกัน และเรียกเป็นทางการว่า “ประชาคมอาเซียน” ……

อ่านต่อได้ที่ –>>> ยุทธศาสตร์การสร้างเอกภาพระบบวิจัยของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน