ข่าวสาร CoP Blog

สกัดความรู้ : Active Learning 4.0

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย วิทวัส  ดวงภุมเมศ และวารีรัตน์  แก้วอุไร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> Active Learning 4.0        จากที่กระผมได้มีโอกาสได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ Active Learning สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้        ความจำเป็นในการจัดการเรียนรู๎อยํางกระตือรือร้นของยุคไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)...

76 total views, no views today

สกัดความรู้ : Smart Classroom 4.0

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย   ภูชิศ  สถิตพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> Smart Classroom 4.0        จากที่กระผมได้มีโอกาสได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ Smart Classroom 4.0 สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หมายถึง ห้องเรียน หรือแหล่งการเรียนที่จัดทำขึ้น...

64 total views, 1 views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง Ideal WorkStation

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย คุณนุชจรี ศิริ  คุณจุติพร ธรรมจารี และคุณอาภาณัฐ ผลกมล นักกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> Ideal Workstation         จากที่กระผมได้เข้าร่่วม โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน โดยระยะที่ 1...

157 total views, no views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การผลิตกล้วยตาก

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย ว่าที่ร้อยตรีธงชัย มั่นประสงค์ (พี่ติง) ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้กล้วยตาก โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> การผลิตกล้วยตาก         จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค. 2562 ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยได้องค์ความรู้ที่สำคัญ...

171 total views, no views today