ข่าวสาร CoP Blog

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง ธรรมะเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา ผู้เชี่ยวชาญด้านจรรยาบรรณการวิจัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง  -->> ธรรมะเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย       จากที่กระผมได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับหลักการดำเนินการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักธรรมภิบาล และหลักธรรมะ จรรยาบรรณสำหรับการเป็นนักวิจัยที่ดีต้องทำอย่างไร สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้       เหตุผลสำคัญประการหนึ่ง ที่บ่งชี้ว่านักวิจัยจะต้องมีจริยธรรมอย่างยิ่ง เนื่องจาก..... อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> ธรรมะเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย 491 total views, no...

491 total views, no views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย อาจารย์พลังวัชร์  แพ่งธีระสุขมัย ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง  -->> การออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา        จากที่กระผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา เรื่อง การออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา คือ อาจารย์พลังวัชร์  แพ่งธีระสุขมัย ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร           วิทยากรได้กล่าวถึง....... อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> การออกแบบและสร้างแบบประเมินมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา 407 total views, no views...

407 total views, no views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การปรับกระบวนการทางความคิด Mind Set การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย นายอุทิศ  บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง -->> การปรับกระบวนการทางความคิด Mind Set การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน        จากที่กระผมได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการปรับกระบวนการทางความคิด Mind Set การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ของคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจากโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้.... อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ -->> การปรับกระบวนการทางความคิด Mind...

375 total views, no views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ญฐา คุปตัษเฐียร CDIO trainer และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง -->> การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO         จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ รอยัลฮิลล์...

407 total views, no views today