ข่าวสาร CoP Blog

สกัดความรู้ : Smart Classroom 4.0

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย   ภูชิศ  สถิตพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> Smart Classroom 4.0        จากที่กระผมได้มีโอกาสได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ Smart Classroom 4.0 สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หมายถึง ห้องเรียน หรือแหล่งการเรียนที่จัดทำขึ้น...

32 total views, 1 views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง Ideal WorkStation

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย คุณนุชจรี ศิริ  คุณจุติพร ธรรมจารี และคุณอาภาณัฐ ผลกมล นักกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> Ideal Workstation         จากที่กระผมได้เข้าร่่วม โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน โดยระยะที่ 1...

107 total views, no views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การผลิตกล้วยตาก

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย ว่าที่ร้อยตรีธงชัย มั่นประสงค์ (พี่ติง) ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้กล้วยตาก โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> การผลิตกล้วยตาก         จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค. 2562 ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยได้องค์ความรู้ที่สำคัญ...

126 total views, no views today

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง KM งานวิจัยและนวัตกรรม

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณลิขิต และคุณวิศาสตร์ : อ.นฤศร  มังกรศิลา  หัวหน้างานจัดการความรู้ -->> KM งานวิจัยและนวัตกรรม จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีและเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 เรื่อง “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท...

63 total views, no views today