Tagged: คุณลิขิตโดย อ.นฤศร มังกรศิลา

image_pdfimage_print

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง การพิจารณาบทความตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุภาพ   ฉัตราภรณ์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน -->> การพิจารณาบทความตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์             จากที่กระผมได้มีโอกาสได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ มาตรฐานของบทความวิจัย การส่งผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ลงในวารสาร สิ่งที่บรรณธิการ กองบรรณาธิการ และผู้อ่านบทความ หรือ Peer Review มีมุมมองในทิศทางเดียวกัน คือ ความมีมาตรฐานของบทความ ซึ่งประกอบด้วย ....... อ่านเพิ่มเติม...

454 total views, no views today