บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง KM to LO (Social Enterprise)

KM HEC RMUTP New logo1257_474316059311100_1206534788_n

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

–>> KM to LO (Social Enterprise)

       จากที่กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้(Knowledge Management to LearningOrganization : KM to LO)” ระหว่างวันอังคาร-พฤหัสบดีที่  30 มกราคม 2560 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมา สามารถสรุปองค์ความรู้ทางด้าน Social Enterprise ได้ดังต่อไปนี้

      จากการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Social Enterprise” โดย ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์ สามารถสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้…..

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> KM to LO (Social Enterprise)

ที่มาภาพ : Fuse Events