การจัดการข้อความ

  1. ทดสอบตัวเอียง
  2. ทดสอบตัวหน้า
  3. รนรนรนรนรนรน
  4. ่าร่าส่าส่าส่าส
  5. ะัีะีราีเาเีรสเี
  6. ีนสีรนสีรสีรสีรส
  7. นสสสสสสสสสสส

ไำพไำพำไพำไพำพ

พไำพไำ

ำไพไำพไำ

สาสวาสวสวาสว

ไำพไำพ

รนำพไำพสา่าสว่า่น

รนยรตรนยรนล

าสงาสงาสงาสง

This entry was posted in อบรม and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *