ไวรัสซ่อนไฟล์ ซ่อนโฟลเดอร์ ทำไงดี???

1. เสียบแฟชไดร์ฟที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และสำรวจว่าแฟชไดร์ฟอยู่ไดร์อะไร? (สมมุติว่าเป็น Drive J)

2. คลิกที่ Start เลือก Run แล้วพิมพ์คำว่า cmd แล้วกดปุ่ม Enter 

cmd

จะปรากฎหน้าต่างสีดำ ดังนี้

black

หมายเหตุ ข้อความ "C:\Documents and Settings\Administrator>" นั้นอาจแตกต่างไปในแต่ละเครื่อง ซึ่งไม่มีผลต่อการแก้ปัญหาไวรัสซ่อนไฟล์

3.  พิมพ์ชื่อไดร์ที่แฟชไดร์ฟเสียอยู่ เช่น อยู่ไดร์ J ให้พิมพ์ J: แล้วกดปุ่ม Enter จะปรากฏดังภาพ

black2

4. จากนั้น พิมพ์คำสั่ง attrib -s -h -r /s /d แล้วกดปุ่ม Enter เสร็จแล้วรอสักครู่ จะกลับมาที่ J: ดังภาพ

black3

5.  จากนั้นก็สามารถค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนได้ตามปกติ

การวัดค่าในงานวิจัยดŒานบัญชีบริหาร

เนื่องจากวิธีการวัดค่าด้านบัญชีบริหารมักเป็นการวัดค่าสิ่งที่อาจจะไม่เป็นตัวเงินซึ่งไม่ได้ปรากฏในระบบบัญชีŒ  ผู้ทำการวิจัยด้านบัญชีบริหารจึงต้องหาวิธีการในการวัดค่าองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นกลาง วิธีที่นิยมใช้Œมาก คือ การใช้Œแบบสอบถามที่มีคุณภาพสูง มีความเหมาะสมและสามารถวัดค่‹าขององค์ประกอบที่ผู้Œวิจัยสนใจได้Œ นอกจากนี้ ผู้Œวิจัยอาจใช้Œแนวทางของการทำวิจัยเชิงทดลอง การใช้Œแบบจำลองเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนการศึกษาข้Œอมูลในสภาพแวดล้Œอมที่เป็šนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง การตัดสินใจเลือกใชŒวิธีการเหล่‹านี้ขึ้นอยู‹กับความรู้Œและประสบการณ์ ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้Œวิจัย  นอกจากนี้ ระเบียบวิธีวิจัยดังกล่‹าวควรได้Œรับการปรับปรุงอย‹างสมํ่าเสมอด้วย

เรียบเรียงจาก: ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และพิมพ์ใจ วีรศุทธากร, การวัดค่าในงานวิจัยด้านบัญชีบริหาร, วารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 8 ฉบับที่ 23 (ธันวาคม 2555)

อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://www.jap.tbs.tu.ac.th/files/Article/Jap23/Full/Jap23SinPim.pdf