การสอบซ่อม วิชา แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

นักศึกษาที่ต้องซ่อมเพิ่มเติม ให้โหลด แบบฝึกหัดเพิ่มเติม(ซ่อมเพิ่ม) วิชาแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร แล้วดำเนินการดังนี้

1. ทำแบบฝึกหัดชุดดังกล่าวโดยนักศึกษาต้องทำให้ถูกต้องอย่างน้อย 10 ข้อจาก 20 ข้อ และ บังคับทำข้อ 17-20 (เลือกทำ 2 ข้อ)

2. ส่งแบบฝึกหัด วันที่่28 ก.พ. 2554 เวลา 9.00น. ที่ห้องพักครู 4301 พร้อมลงชื่อเพื่อขอสอบซ่อม

3. รอสอบซ่อม โดยจะเริ่มสอบซ่อมเวลา 9.30น. โดยเรียกตามลำดับชื่อที่ได้ลงไว้

งานครั้งที่ 3 วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน

1. ให้นักศึกษาเลือกเรื่องที่สนใจเพียง 1 หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และสรุปเนื้อหาส่ง ยกตัวอย่างประกอบ พร้อมอธิบายวิธีคิดโดยละเอียด (กรณีที่เป็นการคำนวณประกอบ) พร้อมบอกแหล่งที่มาของข้อมูล

ตัวอย่างหัวข้อที่สนใจ (เป็นตัวอย่างให้ดูเท่านั้น) : http://www.sci.rmutp.ac.th/kmfiles/km_july_math_01.pdf

 

2. ให้นักศึกษาอธิบาย ประโยชน์ของ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของนักศึกษา และการนำวิชานี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร

เขียนด้วยลายมือที่เรียบร้อย สะอาด อ่านง่าย เป็นระเบียบ ใส่กระดาษขนาด A4 (ไม่กำหนดรายละเอียดของกระดาษเพิ่มเติม) หรือ พิมพ์ด้วย font:cordia new ขนาด 16 พิมพ์งานใส่กระดาษขนาด A4 กรณีเป็นงานพิมพ์ ให้เซฟไฟล์เป็น word 97 หรือ word 2003 หรือ word 2007 ส่งมาพร้อมกันด้วย

กำหนดส่ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ภายในเวลา 12.00 น. ที่ห้องพักครู 6301

งานครั้งที่ 3 วิชาแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

1. ให้นักศึกษาเลือกเรื่องที่สนใจเพียง 1 หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเนื้อหาในวิชาแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร และสรุปเนื้อหาส่ง ยกตัวอย่างประกอบ พร้อมอธิบายวิธีคิดโดยละเอียด (กรณีที่เป็นการคำนวณประกอบ) พร้อมบอกแหล่งที่มาของข้อมูล

ตัวอย่างหัวข้อที่สนใจ (เป็นตัวอย่างให้ดูเท่านั้น) : http://www.sci.rmutp.ac.th/kmfiles/km_july_math_01.pdf

 

2. ให้นักศึกษาอธิบาย ประโยชน์ของ วิชาแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของนักศึกษา และการนำวิชานี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร

เขียนด้วยลายมือที่เรียบร้อย สะอาด อ่านง่าย เป็นระเบียบ ใส่กระดาษขนาด A4 (ไม่กำหนดรายละเอียดของกระดาษเพิ่มเติม) หรือ พิมพ์ด้วย font:cordia new ขนาด 16 พิมพ์งานใส่กระดาษขนาด A4 กรณีเป็นงานพิมพ์ ให้เซฟไฟล์เป็น word 97 หรือ word 2003   หรือ word 2007 ส่งมาพร้อมกันด้วย

กำหนดส่ง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ภายในเวลา 12.00 น. ที่ห้องพักครู 6301

การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรงตามสูตร พร้อมแบบฝึกทักษะ

สรุปสูตรการหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน พร้อมแบบฝึกทักษะ

ดาวน์โหลด>>>>>การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรงตามสูตร

แบบฝึกหัดซ่อมเพิ่ม สำหรับการสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2

นักศึกษาคนใดที่สอบครั้งที่ 2 แล้วไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ตกลงไว้ และมีความประสงค์ที่จะสอบซ่อม

ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด โดยแสดงวิธีทำอย่างละเอียด ส่งภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.30 น. ที่ห้องพักครู อาคาร 4 ชั้น 3

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด >>>แบบฝึกหัดซ่อมเพิ่ม เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน

แบบฝึกหัดครั้งที่ 2 เรือง อนุพันธ์

ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกหัดครั้งที่  2 ที่นี่ >>>>แบบฝึกหัดครั้งที่ 2 เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

คำสั่งเพิ่มเติมสำหรับแบบฝึกหัดครั้งที่ 2 >>>>คำสั่งเพิ่มเติมสำหรับแบบฝึกหัดครั้งที่ 2 วิชาแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

แบบฝึกหัดครั้งที่ 1 เรื่อง ฟังก์ชัน ลิมิต และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน วิชา แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

แบบฝึกหัดครั้งที่ 1 เรื่อง ฟังก์ชัน ลิมิต และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน