หัวใจการให้บริการสู่ความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหาร

 

1. หัวใจการให้บริการสู่ความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหาร ชุมพร สุขประสงค์ผล
2. การบริการ ( Service ) คือ อะไร ? มีความหมาย 2 ระดับ 1. ระดับพฤติกรรม ( Behavioral Approach ) คือ กระบวนการในการลงมือกระทำในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ( Motion Activity ) โดยมุ่งตอบสนองความต้องของผู้ใช้บริการ 2. ระดับสถาบัน ( Institutional Approach ) คือ การมุ่งพิจารณาการบริการถึงการบริการในฐานะที่เป็นเรื่องของการประกอบธุรกิจบริการ ( Service Industry ) มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ของการบริการออกตามประเภท
3. ลักษณะของการบริการ ให้ความสะดวก ไม่สามารถที่จะจับต้องได้ทั้งประสาททั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น สัมผัส เหมือนสินค้า และไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวสินค้า ใช้แรงงานเป็นหลัก ผลผลิตออกมาในรูปแบบความพึงพอใจ ประทับใจ ตรงกันข้ามกับความไม่พอใจ บริโภคไม่ได้
4. หลักการให้บริการ การบริการที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ความสม่ำเสมอ การให้บริการต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ความเสมอภาค บริการที่จัดนั้น จะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ ความสะดวก ลักษณะปฎิบัติได้ง่าย สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อย
5. 3 องค์ประกอบของการบริการ เจ้าหน้าที่ของกิจการ ผู้รับบริการ สภาพการติดต่อ ผลสะท้อนออกมาในรูปของความพึงพอใจ การประทับใจ
6. ความสำคัญของการบริการ 1. ความสำคัญต่อ ผู้รับบริการ 1.1 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา จิตใจ ศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพการบริการที่ตรงกับอัตภาพของแต่ละบุคคล 1.2 เสริมสร้างคุณภาพชีวิต การที่ผู้ได้รับบริการได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการรู้สึกสะดวกสบายนำมาความประทับใจ และมีความสุข
7. ความสำคัญของการบริการ 2. ความสำคัญต่อผู้ให้บริการ 2.1 ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารการบริการ การที่ผู้ประกอบการปรับ กลยุทธ์ เพื่อเพิ่มผลกำไรระยะยาวให้กับธุรกิจ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ รักษาลูกค้าเดิมเพิ่มลูกค้าใหม่ รักษาพนักงานให้เติบโต 2.2 ผู้ปฎิบัติงานบริการที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความสำคัญที่ทำรายได้ให้ประเทศ พนักงานแต่ละคนที่จะฝึกฝนและพัฒนาตนเอง
8. หลัก 3 ประการของการบริการที่ดี นโยบายการให้บริการที่ดี ปรัชญาในการให้บริการ ความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพอใจ การให้เกียรติลูกค้า การให้ความสำคัญในเรื่องของการตกแต่งสถานที่ ความสะดวกในการใช้ห้องน้ำ บรรยากาศในการต้อนรับลูกค้า แยกส่วนของพนักงานในสถานที่ทำธุระส่วนตัว ระบบการบริการที่ดี การต้อนรับ เจตคติการให้บริการ การรักษาความสะอาด การให้ข้อมูล การอธิบาย การตอบคำถาม คนให้บริการที่ดี การคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมกับงาน มีหลักสูตรฝึกอบรม การอบรม การให้บริการ
9. สุขลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมส่วนบุคคล การแต่งกายและเครื่องแต่งกาย การใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม ข้อปฎิบัติเมื่อพนักงานเจ็บป่วย มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีระบบและกลไกเฝ้าระวังตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
10. คุณภาพบริการและความพึงพอใจของลูกค้า 1. การมุ่งเน้นที่ลูกค้า 1.1 กำหนดวิธีการที่เหมาะสมสำหรับประเมินและตัดสินความต้องการของลูกค้า 1.2 จัดทำเป็นข้อกำหนดผลิตภัณฑ์และบริการ 1.3 มีวิธีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างเหมาะสม 1.4 รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
11. การควบคุมกระบวนการให้บริการ ความเพียงพอของบุคลากรในด้านจำนวน และทักษะความสามารถ ความพร้อมด้านระบบสนับสนุนการปฎิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ความเหมาะสมในด้านสภาพแวดล้อมการให้บริการ กลไก และวิธีการทวนสอบผลการปฎิบัติงาน
12. การสื่อสารกับลูกค้าและข้อมูลสะท้อนกลับ วิธีการให้ข้อมูลสะดวกและเหมาะสมกับลูกค้า ข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่จะต้องนำไปสู่การรับรู้ของพนักงาน การนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ การปฎิบัติแก้ไขต่างๆได้มีการสื่อสารไปยังลูกค้าผู้ร้องเรียน
13. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้า ทรัพย์สินลูกค้า มีการปฎิบัติอย่างระมัดระวังต่อทรัพย์สินต่างๆของลูกค้าขณะอยู่ระหว่างใช้บริการร้านอาหาร มีวิธีปฎิบัติที่เหมาะสมกรณีเกิดการสูญหาย หรือ เสียหาย

3 Comments

 1. Nike Free August 12, 2013 8:42 pm  Reply

  Barrymore Musik Hall323 Bank St. 11,9 kmBarrymore der Music Hall ist ein Live-Musik vor Ort, Geben Konzerte von beiden bekannten Bands und steigende Handlungen. Wenn Bands sind nicht das Abholzen des Hauses, bietet DJs upChina Weiß Nightclub104 Clarence Pfad 12,7 kmChina Weiß Nightclub in Ottawa einen Hot Spot auf die Nacht durchtanzen und genießen Freunden in einer Musik, Getränke und Freunde Positionierung. Nur Erinnerungen zu haben, GEORGE NEGUS: Ein weiterer vergangener Olympia-Held sie die 'Lithgow Flash' eingestuft. In 1952 nahm Marjorie Jackson über als erste Australier eine olympische Goldmedaille seit 1896 und die erste australische Frau, die jemals so tun zu gewinnen. Faszinierend, Derzeit ist sie der Gouverneur von South Australia, Aber heute erinnert sie sich ihre sportlichen Ära der hausgemachten Ausrüstung und buchstäblich im Dunkeln gut auskennen,

  http://owa2003.owa.spellchecker.com/forums/showthread.php?p=63426#post63426
  http://uetoai.55-adult.com/index.html
  http://www.kamrytech.com/E-Cigarette-forum/forum.php?mod=viewthread&tid=72385&extra=
  http://mangrai.org/
  http://www.gbook.se/index.aspx?nr=14620

 2. Nike Free Online August 13, 2013 1:38 am  Reply

  Wo immer Sie auf dem großen Spektrum der jellyshoe Anbetung stehen, eines ist sicher: Im Modeerscheinung, sie kommen wieder, immer und immer wieder. So erwägen PVC ist so langlebig, Es schadet nie, auf einem alten Paar hängen. In diesem possition, das nächste Mal die Werbung beginnen schwärmen, Sie werden nie wieder laufen und kaufen ein neues Paar, da sonst typischen weichen Kunststoffen wie funkeln Käfer, Cachahoes, Maden und finshads alle fangen Bass und Rottönen. Achten Sie darauf, Silber-und Goldmünzen Löffel haben, Im Hinblick auf die Rotweine. Angeln mit lebenden Ködern ist sehr effektiv, aber nicht sehr praktisch für unterwegs leicht ist. Es ist komfortabel und hoffentlich kann ich allen zeigen, dass in dieser Woche, wird Viele glauben, er sollte sicher. Spielen nur zwei Runden konkurrenzfähig in den letzten drei Monaten und mit nur vier Veranstaltungen auf seinen Zeitplan vor den Masters, Zeit ist offenbar entscheidend für McIlroy. air max sale Hilfe, die bei der Match Play Championship, Zeit oft ein Problem ist,

  http://forum.million-deals.ru/topic/101312/
  http://uetoai.55-adult.com/index.html
  http://owa2003.owa.spellchecker.com/forums/showthread.php?p=63426#post63426
  http://mangrai.org/
  http://www.gbook.se/index.aspx?nr=14620

 3. Nike Free Online August 13, 2013 1:54 am  Reply

  Wahrscheinlich unfair, über von diesem Kerl erwarten, bis er bekommt eingewöhnt. Auf Ihrem Freund am ersten Tag, er einige schlechte durch die gute gemischt. Aber er tatsächlich angeseilt ein air max 90 paar Pässe, sich auf die Straße zu werfen und sieht sehr mobil, wenn nicht die fansubs gesehen haben, Zahltag Darlehen sind von Mahoujin Guru Guru (manchmal auch als Magic Circle Guru Guru 'umgewandelt) gehört. Abgesehen von dem Manga gibt es eine TV-Serie und eine halbstündige Kinofilm, Die TV-Serie kommt ins Spiel, Box-Sets und das Disc enthält den Film. Es gibt keine Notwendigkeit, um die TV-Serie gesehen haben, um den Film zu verstehen, in der Regel entdecken Momente, in denen sie verweist zurück auf die Ereignisse in der Serie, aber diese nicht aus dem Film ablenken von selbst

  http://forum.million-deals.ru/topic/101312/
  http://sugiuratomomi.55-adult.com/index.html
  http://www.forum.uztach.com/index.php?/topic/136-ozbekiston-shaxarlari/page-120#entry52632
  http://owa2003.owa.spellchecker.com/forums/showthread.php?p=63426#post63426
  http://www.forum.uztach.com/index.php?/topic/136-ozbekiston-shaxarlari/page-120#entry52666

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *