ขอเรียนเชิญ ชุมชนนักปฏิบัติ (ชุมชนคนโชติเวช) เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ เรื่อง “อาเซียน : โอกาสการแข่งขันของไทย (การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาสู่อาเซียน)”

ขอเรียนเชิญ
ชุมชนนักปฏิบัติ (ชุมชนคนโชติเวช)
เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ
เรื่อง “อาเซียน : โอกาสการแข่งขันของไทย
(การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาสู่อาเซียน)”
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30-14.30 น.
ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา ชั้น 2

งานจัดการความรู้ (KM HEC)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *