Daily Archives: January 2, 2014

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดอบรมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ทั้งด้านบุคลากร และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แก่ผู้ประกอบการก่อนเข้าสู่ช่วงทดลองปฏิบัติงานจริง

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสร้างนวัตกรรมการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เพื่อทดแทนการรับงบการเงินในรูปแบบเดิมที่เป็นเอกสาร ซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มช่องทางการให้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ส่งงบการเงินตามกฎหมายโดยคาดว่าจะสามารถเปิดรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทุกประเภทนิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นิติบุคคลต่างประเทศที่มาประกอบธุรกิจในประเทศไทย  หอการค้าและสมาคมการค้า รวมไปถึงธุรกิจหลักของประเทศ 10 ประเภท เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้างอาคารทั่วไป  ธุรกิจประกันภัย บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนมกราคม 2558

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและภาครัฐในการตัดสินใจและดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงได้ริเริ่มโครงการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี XBRL มาสนับสนุนการให้บริการในการรับงบการเงินในรูปแบบใหม่ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกของประเทศ โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดทำรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เชื่อมโยงข้อมูลงบการเงิน เพื่อให้บริการ ณ จุดเดียว (Single Point) มีระบบประมวลผลแบบ Real Time โดยจะทดลองปฏิบัติงานจริง (Pilot  Implementation) กับธุรกิจ 100 รายแรก ภายในเดือนเมษายน 2557

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย กรมฯ จึงจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) แก่กลุ่มเป้าหมายในช่วง Pilot Implementation 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนิติบุคคลขนาดใหญ่ที่มีบริษัทในเครือ กลุ่มที่ใช้บริการสำนักงานบัญชีคุณภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านบัญชีออกจำหน่าย (Software House) แบ่งเป็น 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดไปแล้วในเดือนธันวาคม 2556 เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ e-Filing และเทคโนโลยี XBRL รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเข้าร่วม Pilot Implementation และครั้งที่  2  จะจัดขึ้นภายในเดือนมกราคม 2557 ซึ่งจะจัดในรูปแบบ Workshop สำหรับผู้ใช้ระบบงาน (User) ได้ฝึกปฏิบัติงานจริง เช่น    การลงทะเบียน การยืนยันตัวตน และการอนุมัติการนำส่งงบการเงิน รวมถึงการตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ระบบงาน”น.ส.ผ่องพรรณ กล่าว.-สำนักข่าวไทย