ก.อุตฯ ขานรับนายกฯ หนุน SMEs เข้าถึงนวัตกรรม ตั้งเป้า 3,500 ราย 300 ผลิตภัณฑ์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีพัฒนา SMEs และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้วยแนวคิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ใน 3 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมพร้อมผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผ่านโครงการต่างๆ กว่า 70 โครงการ ตั้งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เอสเอ็มอีไม่ต่ำกว่า 300 ผลิตภัณฑ์ จำนวนผู้ประกอบการ 3,500 ราย

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ขานรับนโยบาย นายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ดำเนินการพัฒนาเอสเอ็มอีด้วยแนวคิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ใน 3 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในกระบวนการผลิต และนวัตกรรมการบริหารจัดการผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต โครงการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีโครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ก่อนถ่ายทอดไปในรูปแบบโมเดล และต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่ผู้บริโภคพึงพอใจ เพื่อพัฒนาผลิตภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคอุตสาหกรรมนำไปสู่การยกระดับสินค้าของไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยังมีโครงการต่างๆ อีกมากกว่า 70 โครงการกิจกรรม ที่สอดแทรกแนวคิดด้านนวัตกรรมเพื่อการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ฉีกหนีคู่แข่งทางการค้าที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยในปี 2558 ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีเป้ามายดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวผู้ปรกอบการ 3,500 คน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์’เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ นำไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ ความแตกต่าง และสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างจุดเด่นของสินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยปีนี้ตั้งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 300 ผลิตภัณฑ์

 

ที่มา : ASTV ออนไลน์


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *