Monthly Archives: July 2015

KM HEC RMUTP New logo

ถ่ายทอดความรู้  (คุณกิจ)  โดย

อาจารย์นฤศร  มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 5 : (1-31 July 2015)

–>>> การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

ผมขอกล่าวถึงการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน หรือ ที่เรียกกันว่า Creativity Based Learning โดยผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยกิจกรรมนี้อยู่ในระยะที่ 2 ของโครงการฯ ณ ห้องเรียนแห่งอนาคต J-Sharp (Central ลาดพร้าว) ระหว่างวันที่ 30-3๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

องค์ความรู้ที่ผมได้จากการอบรมสิ่งแรก คือ…….

อ่านต่อได้ที่ –>>> การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน