บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 6 – ระหว่างวันที่ 7-11 เม.ย. 2557) เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการความรู้ ตอนที่ 2

บทความ KM สัปดาห์ที่ 6 (7-11 April 2014) 1p

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *