บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 7 – ระหว่างวันที่ 14-17 เม.ย. 2557) เรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร ตอนที่ 1

บทความ KM สัปดาห์ที่ 7 (21-25 April 2014)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *