บทความ KM HEC รายสัปดาห์ (ครั้งที่ 8 – ระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. และ 1-2 พ.ค. 2557) เรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร ตอนที่ 2

บทความ KM สัปดาห์ที่ 8 (27-30 April and 1-2 May 2014) 1p

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *