บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 12 : (1-29 February 2016) เรื่อง การรับรู้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 12 : (1-29 February 2016)
เรื่อง การรับรู้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.นฤศร  มังกรศิลา  

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและงานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทความ KM รายเดือน ครั้งที่ 12 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *