@Good Practice สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร - การสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในศตวรรษที่ 21 สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน อ.นฤศร มังกรศิลา

@Good Practice สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร – การสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในศตวรรษที่ 21 สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน อ.นฤศร มังกรศิลา

E-Hospitality Industry Learning T3 21 st

 

13528265_10206936627869576_1398068101189145988_o


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *