Monthly Archives: March 2017

ถ่ายทอดความรู้ (คุณกิจ) โดย

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา

ผู้เชี่ยวชาญด้านจรรยาบรรณการวิจัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง

–>> ธรรมะเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย

จากที่กระผมได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับหลักการดำเนินการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักธรรมภิบาล และหลักธรรมะ จรรยาบรรณสำหรับการเป็นนักวิจัยที่ดีต้องทำอย่างไร สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

      เหตุผลสำคัญประการหนึ่ง ที่บ่งชี้ว่านักวิจัยจะต้องมีจริยธรรมอย่างยิ่ง เนื่องจาก…..

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์นี้ –>> ธรรมะเพื่อการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย