KM-Weekly-13-ธค-58 เรื่อง การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ

KM-Weekly-13-ธค-58 เรื่อง การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ


ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *