KM-Weekly-13-มี.ค.-59 เรื่อง บุคลากรในงานจัดการความรู้ ตอนที่ 2

KM-Weekly-13-มี.ค.-59 เรื่อง บุคลากรในงานจัดการความรู้ ตอนที่ 2


ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *