KM-Weekly-27-ธค-58 เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตอนที่ 2

KM-Weekly-27-ธค-58 เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตอนที่ 2


ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *