KM-Weekly-31-มค-59 เรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร ตอนที่ 2

KM-Weekly-31-มค-59 เรื่อง การเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กร ตอนที่ 2


ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *