KM-Weekly-6-ธค-58 เรื่อง กระบวนการจัดการความรู้

KM-Weekly-6-ธค-58 เรื่อง กระบวนการจัดการความรู้


ที่มา : สถานนีวิทยุเพื่อนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *