KM-Weekly-12-ก.พ.-60 เรื่อง การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (Creativity Based Learning)

KM-Weekly-12-ก.พ.-60 เรื่อง การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (Creativity Based Learning)


ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *