KM-Weekly-5-มี.ค.-60 เรื่อง ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้

KM-Weekly-5-มี.ค.-60 เรื่อง ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้


ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *