KM-Weekly-22-มค-60 เรื่อง การบูรณาการการจัดการความรู้สู่อาเซียน

KM-Weekly-22-มค-60 เรื่อง การบูรณาการการจัดการความรู้สู่อาเซียน


ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *