KM-Weekly-13-ส.ค.-60 เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาทีมงานการจัดการความรู้

KM-Weekly-13-ส.ค.-60 เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาทีมงานการจัดการความรู้


ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *