KM-Weekly-16-ก.ค.-60 เรื่อง ความล่าช้าของข้อมูลย้อนกลับ

KM-Weekly-16-ก.ค.-60 เรื่อง ความล่าช้าของข้อมูลย้อนกลับ


ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *