KM-Weekly-23-ก.ค.-60 เรื่อง มองภาพรวมด้วยการคิดเชิงระบบ

KM-Weekly-23-ก.ค.-60 เรื่อง มองภาพรวมด้วยการคิดเชิงระบบ


ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *