KM-Weekly-4-มิ.ย.-60 เรื่อง การจัดการความรู้ กับ Social Enterprise

KM-Weekly-4-มิ.ย.-60 เรื่อง การจัดการความรู้ กับ Social Enterprise


ที่่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ดำเนินรายการ : นฤศร มังกรศิลา


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *