Monthly Archives: May 2018

KM weekly 6 พค 61 - เรื่อง การพัฒนาการบริหารงานบริการวิชาการอย่างยั่งยืน

KM weekly 6 พค 61 – เรื่อง การพัฒนาการบริหารงานบริการวิชาการอย่างยั่งยืน


ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 29 เมย 61 - เรื่อง การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองฟินแลนด์

KM weekly 29 เมย 61 – เรื่อง การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองฟินแลนด์

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 22 เมย 61 - เรื่อง การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง

KM weekly 22 เมย 61 – เรื่อง การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 8 เมย 61 - เรื่อง แนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทางด้านการศึกษา

KM weekly 8 เมย 61 – เรื่อง แนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทางด้านการศึกษา

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

 

KM weekly 1 เมย 61 - เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

KM weekly 1 เมย 61 – เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 25 มีค 61 - เรื่อง การรับรู้ทิศทางนวัตกรรม

KM weekly 25 มีค 61 – เรื่อง การรับรู้ทิศทางนวัตกรรม

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 18 มีค 61 - เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 4

KM weekly 18 มีค 61 – เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 4

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 11 มีค 61 - เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 3

KM weekly 11 มีค 61 – เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 3

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 4 มีค 61 - เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 2

KM weekly 4 มีค 61 – เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 2

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 25 กพ 61 - เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 1

KM weekly 25 กพ 61 – เรื่อง แหล่งเรียนรู้ Finding Field ตอนที่ 1

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 18 กพ 61 - เรื่อง การประกอบธุรกิจกับการจัดการความรู้

KM weekly 18 กพ 61 – เรื่อง การประกอบธุรกิจกับการจัดการความรู้

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 11 กพ 61 - เรื่อง การควบคุมปัญหายุ่งยากในการจัดการความรู้

KM weekly 11 กพ 61 – เรื่อง การควบคุมปัญหายุ่งยากในการจัดการความรู้

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 4 กพ 61 - เรื่อง การแก้ไขปัญหาแบบคลาสสิก

KM weekly 4 กพ 61 – เรื่อง การแก้ไขปัญหาแบบคลาสสิก

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 28 มค 61 - เรื่อง ตัวชี้วัดกับการจัดการปัญหาการจัดการความรู้

KM weekly 28 มค 61 – เรื่อง ตัวชี้วัดกับการจัดการปัญหาการจัดการความรู้

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 21 มค 61 - เรื่อง คุณค่าและการจัดการความรู้

KM weekly 21 มค 61 – เรื่อง คุณค่าและการจัดการความรู้

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 14 มค 61 - เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 4

KM weekly 14 มค 61 – เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 4

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 7 มค 61 - เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 3

KM weekly 7 มค 61 – เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 3

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 31 ธค 60 - เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

KM weekly 31 ธค 60 – เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 24 ธค 60 - เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 2

KM weekly 24 ธค 60 – เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 2

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 17 ธค 60 - เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

KM weekly 17 ธค 60 – เรื่อง จริยธรรมการจัดการความรู้ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 10 ธค 60 - เรื่อง วิธีการสืบสวนสอบสวน ตอนที่ 2

KM weekly 10 ธค 60 – เรื่อง วิธีการสืบสวนสอบสวน ตอนที่ 2

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 3 ธค 60 - เรื่อง วิธีการสืบสวนสอบสวน ตอนที่ 1

KM weekly 3 ธค 60 – เรื่อง วิธีการสืบสวนสอบสวน ตอนที่ 1

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 26 พย 60 - เรื่อง การจัดการความรู้ตามแนวคิดโนนากะ

KM weekly 26 พย 60 – เรื่อง การจัดการความรู้ตามแนวคิดโนนากะ

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 19 พย 60 - เรื่อง สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมทางสังคม

KM weekly 19 พย 60 – เรื่อง สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมทางสังคม

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 12 พย 60 - เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ตอนที่ 2

KM weekly 12 พย 60 – เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ตอนที่ 2

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM weekly 5 พย 60 - เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ตอนที่ 1

KM weekly 5 พย 60 – เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ตอนที่ 1

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM Weekly 15 ตค 60 - เรื่อง เครื่องมือใหม่ แก้ไขอุปสรรคเก่า

KM Weekly 15 ตค 60 – เรื่อง เครื่องมือใหม่ แก้ไขอุปสรรคเก่า

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM Weekly 8 ตค 60 - เรื่อง การจัดการความเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 3

KM Weekly 8 ตค 60 – เรื่อง การจัดการความเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 3

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา

KM Weekly 1 ตค 60 - เรื่อง การจัดการความเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 2

KM Weekly 1 ตค 60 – เรื่อง การจัดการความเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 2

ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา