KM weekly 19 พย 60 - เรื่อง สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมทางสังคม

KM weekly 19 พย 60 – เรื่อง สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมทางสังคม


ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา