KM weekly 10 ธค 60 - เรื่อง วิธีการสืบสวนสอบสวน ตอนที่ 2

KM weekly 10 ธค 60 – เรื่อง วิธีการสืบสวนสอบสวน ตอนที่ 2


ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา