KM weekly 25 มีค 61 - เรื่อง การรับรู้ทิศทางนวัตกรรม

KM weekly 25 มีค 61 – เรื่อง การรับรู้ทิศทางนวัตกรรม


ที่มา : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญา พัฒนาสังคม

ผู้จัดรายการ : อ.นฤศร มังกรศิลา